Regels accommodatie

WELKE REGELS GELDEN BIJ ONS?

 • De statuten
 • Het huishoudelijk reglement
 • De gedrag- en stalregels
 • Regels voor gebruik manege
 • Rijbaan regels
 • Reglement Alcohol in sportkantines (Klik hier voor download)
 • N.B. Elk paard of elke pony is verplicht de juiste inentingen in het bezit te hebben, vermeld in het paspoort


STATUTEN

1. Gedrag- en stalregels
2. Commissie van advies
3. Wedstrijdcommissie
4. Onderhoudscommissie
5. Sponsorcommissie
6. Kantinecommissie
7. Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (Altijd geldend op het gehele terrein)
CAP VERPLICHT!!!
MEST OPRUIMEN!!! ZOWEL BUITEN/ BINNEN ALS OP HET ERF!

 1. Tijdens het rijden direct afstappen om mest op te ruimen, of dit laten doen. Bij lessen dit na het trainingsuur gelijk doen. Niet door mesthopen heen rijden of mennen dus.
 2. Houdt het terrein netjes.
 3. Trailers uitmesten doen we thuis. De vereniging moet ook betalen voor het afvoeren van mest.
 4. Longeren en losgooien in de binnen manege is verboden, dit kan in de daarvoor bestemde longeerton.
 5. Springen alleen tijdens de springlessen onder leiding van de instructie.
 6. Het is niet toegestaan een paard of pony te rijden als men geen lid is van de Beemster Ruiters.
 7. De minimale leeftijd dat men zonder begeleiding van een ouder vrij mag rijden in de rijbanen is vastgesteld op 16 jaar of 12 jaar en L met een winstpunt. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind als die alleen aanwezig is op het terrein van de Beemster Ruiters.
 8. Er mag gebruik gemaakt worden van twee dressuurlessen per week, of één dressuurles en één springles. Drie in totaal is dus het maximum.
 9. Een sleutel (tag) van de accommodatie is persoonlijk, en mag dus niet aan anderen worden uitgeleend
 10. Opzeggen van het lidmaatschap volgens de lidmaatschapsovereenkomst, ontvangen bij aanmelding. Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 15 november.

GEDRAG- en STALREGELS

 1. Het is niet toegestaan te paard de stal te betreden.
 2. Het is niet toegestaan paarden en pony’s los in de binnen manege te laten.
 3. Het is niet toegestaan trailers en vrachtwagens schoon te maken op het terrein.
 4. Men dient na gebruik van de accommodatie de lichten uit te doen en de deur af te sluiten met de daarvoor verkregen tag.
 5. Voorafgaande aan grote evenementen mag geen gebruik gemaakt worden van de stallen, de binnen manege en de springtuin (zie mededelingenbord).
 6. Wij adviseren geen paarden en pony’s vast te binden aan de trailers.
 7. Alle uitzonderingen en toevoegingen op de gedrag- en stalregels worden op het mededelingenbord bekend gemaakt.

GEBRUIK MANEGE
De regels met betrekking tot het gebruik van de manege worden hierna vermeld:

 1. De verenigingsactiviteiten gaan ALTIJD voor. Ook als het voorkomt dat bepaalde activiteiten niet zijn aangemeld, gaat de vereniging toch te allen tijde voor. Per slot van rekening is de manege er in eerste instantie voor clubgebruik.
 2. Het is niet toegestaan paarden en pony’s los in de binnen manege te laten lopen.
 3. Bij de leswisselingen is maximaal een overgang van 5 minuten in elke les van kracht aan begin en einde van het lesuur. Dus per keer een aaneengesloten blok van maximaal 10 minuten.
 4. Longeren of losgooien in de binnen manage is verboden.
 5. Indien iemand (in bezit van een sleutel uiteraard) privé-les wil nemen in de bak is dat in principe toegestaan. Echter, als er andere personen ook willen rijden MOETEN DEZE WORDEN TOEGELATEN. Het verhinderen van de toegang tot de bak kan leiden tot een (tijdelijke) ontzegging van het gebruik!
 6. Om problemen te voorkomen zijn er voor de menners een aantal uren gereserveerd. Op deze uren hebben de menners VOORRANG bij het gebruik van de binnen manege. Dat wil zeggen dat er op die uren feitelijk alleen menners gebruik mogen maken van de bak. (zie lesrooster) De buitenbaan is groot genoeg om buiten deze uren gezamelijk te gebruiken. 
 7. Mochten er alsnog problemen zijn, dan kunnen deze worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur neemt dan terzake een besluit, wat bindend is voor alle partijen.
 8. Hoofdregel is echter dat het gebruik in goede harmonie en wederzijds begrip dient plaats te vinden.
 9. Het lidmaatschap is verbonden met de persoon. Dit houdt in dat bij het volgen van instructie per lid één lesuur per avond gevolgd kan worden. Bij onderbezetting van een les kan hierop een uitzondering gemaakt worden. In dit geval beslist de instructeur!

RIJBAAN REGELS

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinbanden, voorzien van de CE en EN-1384 markering, te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak, gecombineerd met chaps te dragen.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten, dient zonodig luid aangekondigd worden.
 • Opstijgen dient, na het te voet betreden van de rijbaan, op de A-C lijn te geschieden.
 • Afstijgen dient op de A-C lijn te geschieden, waarna de rijbaan te voet verlaten dient te worden.
 • Longeren in de binnenbaan en de buitenrijbaan is verboden.
 • Het is niet toegestaan stil te staan op de hoefslag.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte!
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden, gaat dressuur rijden voor springen.
 • Wanneer er meer combinaties springen, dient het voornemen om een hindernis te springen te worden aangekondigd.
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet gerookt worden.